Služby

Dane

daneDaňové poradenstvo vykonáva konateľ spoločnosti na základe osvedčenia č. 827/2006 vydaného Slovenskou komorou daňových poradcov, ako fyzická osoba.

Služby:

Spracovanie daňových priznaní:

 • Daň z príjmov právnických osôb
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Daň z nehnuteľnosti
 • Daň z motorových vozidiel

Spracovanie výkazov pre Intrastat:

 • Vypracovanie písomných stanovísk k vybraným daňovým problémom
 • Optimalizácia daňovej povinnosti
 • Zastupovanie klienta pred daňovými orgánmi
 • Oboznamovanie klienta o základných zmenách v daňovej legislatíve

AUDIT

auditAudit vykonávame v súlade s medzinárodnými usmerneniami pre audit, uisťovacie služby a etiku a v súlade s etickým kódexom audítora vydaným Slovenskou komorou audítorov.

Poskytované audítorské služby:

 • overovanie riadnych ročných, mimoriadnych a priebežných účtovných závierok

Pre svojich klientov počas celého roka môžeme:

 • uskutočniť analýzu účtovného systému, postupov, metód pri zachytávaní hospodárskych operácií
 • kontrolu správnosti ale aj opodstatnenosti účtovania jednotlivých účtovných prípadov a ich súlad so zákonom o účtovníctve, zákonom dani z príjmov a zákonom o DPH
 • návrhy riešení na odstránenie nedostatkov vo vedení účtovníctva
 • poradenstvo účtovníkom audítovaných spoločnosti

Viete kedy máte povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom?

Do kedy má byť účtovná závierka overená audítorom?

Kto a kedy má povinnosť zverejňovať účtovnú závierku?

1. ak ste obchodnou spoločnosťou ktorá povinne vytvára základné imanie a družstvom a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zároveň za predchádzajúce účtovné obdobie (napríklad: zostavuje účtovnú závierku za rok 2010 tak sledujete podmienky aj za rok 2009) sú splnené aspoň 2 z týchto 3 podmienok:

a) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur (táto suma majetku nie je upravené o oprávky)
b) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur (čistým obratom sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou)
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Poskytneme Vám všetky informácie.

MZDY A PERSONALISTIKA

mzdySpracovanie miezd a služby v oblasti personalistiky:

Pri poskytovaní týchto služieb Vám garantujeme diskrétnosť a vysokú odbornosť.

Spracovanie miezd zahŕňa najmä:

 • spracovanie miezd podľa predložených podkladov. Výstupmi sú výplatné pásky zamestnancov, výkazy do zdravotných poisťovni a sociálnej poisťovne. Tie zasielame poštou alebo  elektronicky.
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • prihlášky a odhlášky do a z poisťovní (zdravotných a sociálnych)
 • komunikácia s poisťovňami

Služby v oblasti personalistiky zahŕňajú najmä:

 • príprava pracovných zmlúv
 • dohôd o hmotnej zodpovednosti, dohôd o zrážkach
 • poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahov v zmysle Zákonníka práce

ÚČTOVNÍCTVO

uctovnictvoSpracovávame podvojné účtovníctvo obchodným spoločnostiam (spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovým spoločnostiam) s rôznou náplňou činnosti.

Čo všetko v zmysle platnej legislatívy musí účtovná jednotka mať a čo my v rámci našich služieb poskytujeme:

 • Účtová osnova – vytvorenie podľa podmienok klienta
 • Vnútropodnikové smernice – vypracovanie podľa jednotlivých oblasti klienta
 • Analytická evidencia – podľa potrieb klienta, sledovanie nákladov podľa stredísk, zákaziek
 • Kontrola úplnosti prvotných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenosti z daňového hľadiska a ich spracovanie a zaúčtovanie
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov – sledovanie úhrad, podľa požiadaviek urgovanie nezaplatených faktúr u dodávateľov a odberateľov
 • Evidencia majetku (karty majetku, zaraďovacie protokoly, sledovanie technického zhodnotenia majetku, vypracovanie odpisových plánov, návrhy na vyradenie majetku, vyraďovacie protokoly).
 • Príprava a zabezpečenie inventarizácie majetku
 • Evidencia DPH – tvorba podkladov pre DPH, zostavenie priznania k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie
 • Zostavenie ročnej účtovnej závierky , priebežnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky podľa potrieb klienta.
 • Zostavenie daňového priznania PO a FO, komunikácia s daňovými úradmi.
 • Schválenie účtovnej závierky (vyhotovenie návrhu zápisnice z valného zhromaždenia) a jej uloženie do Zbierky listín v Obchodnom registri.
 • Spracovanie štatistických výkazov pre Štatistický úrad.
 • Spracovanie a sledovanie peňažných tokov (cash-flow).
 • Rekonštrukcia účtovníctva za predchádzajúce roky.
 • Konzultácie k obchodným zmluvám
 • Podnikateľské a účtovné poradenstvo